• นพ.ศุภสิทธิ์ สุขี
  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาค้อ
  • น.ส.วชิราภรณ์ เชิดธนากรณ์
   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
   • นางนุจรินทร์ วัฒนกูลโกศล
    พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
   • นางแขนภา ทิศพรม
    พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
   • นางชรินทร์ทิพย์ เริงเลือม
    นักวิชาการสาธารณสุข
   • น.ส.ศิรินภา กาวี
    นักจิตวิทยา
   • Title
    นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ