• นพ.ศุภสิทธิ์ สุขี
  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาค้อ
  • น.ส.สุพัตรา มาทัน
   แพทย์แผนไทยปฎิบัติการ
   • น.ส.ธิดาวดี ลาภมาก
    แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
   • น.ส.สุพรรณิการ์ อักษร
    ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย