ประกาศโรงพยาบาลเขาค้อ ที่ 6 ปี 2564 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 เรือง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

ประกาศโรงพยาบาลเขาค้อ ที่ 6 ปี 2564