EB21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมารตการกลไกหรือวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

EB 21 (1-2) บันทึกข้อความ พร้อม กรอบแนวท