EB25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

EB 25 (1) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ EB 25

EB22 หน่วยงานมรการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริค แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่

EB 22 (1-5) การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภ