คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเขาค้อและแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลฯ

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติงานบริหารจั