1) กลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการคลัง

1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการวัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  File PDF

2.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในส่วนราชการ พ.ศ.2551  File PDF

2.1 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561  File PDF

2) กลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ

1.พระราชบัญญัติ.สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม  File PDF

2.พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542  File PDF

     2.1 พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556  File PDF

3.พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550  File PDF

4.ระเบียบนโยบายและคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข มาตรฐานวิชาชีพต่างๆ  File PDF

     4.1 คำสั่งกำหนดเขตสุขภาพ และมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติงานในเขตสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข

5.พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522  File PDF

     5.1พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522  File PDF