• นพ.ศุภสิทธิ์ สุขี
  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาค้อ
  • นางเรียมรักษ์ บุญตาป่วน
   หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล
   • งานผู้ป่วยนอก
    • นางอัญชลี การะเกตุ
     หัวหน้างานผู้ป่วยนอก
     • นางเตือนใจ แสนเรืองเดช
      พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
     • นางคำพา อินทมงคล
      พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
     • น.ส.เพียงใจ กิจธร
      พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
     • น.ส.ณัฐธิดา เหล่ากาวี
      พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
     • นางณิชมน ขวัญแก้ว
      ผู้ช่วยเหลือคนไข้
     • นางณัจฉรียา สุขย่น
      พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
     • น.ส.ปิยพร ศรลัมพ์
      พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ