• นพ.ศุภสิทธิ์ สุขี
  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาค้อ
  • ว่าที่ ร.ต.วรพล พรรณ์ทอง
   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
   • งานบัญชีและการเงิน
    • นางศิริรัตน์ ตาจันทะ
     หัวหน้างานการเงินและบัญชี
     • นางพิมเนตร ชาติอุดม
      เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
     • น.ส.ธกมล สมรูป
      เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
     • น.ส.ชนากานต์ เข็มพะมัย
      นักวิชาการการเงินและบัญชี
   • งานพัสดุ
    • นางสันทนา พรรณ์ทอง
     นักวิชาการพัสดุ
    • นายปิติภูมิ พิมพาลัย
     นักวิชาการพัสดุ
    • น.ส.ปภัสรา ขุนแก้ว
     เจ้าพนักงานพัสดุ
    • นายดิษพงษ์ พิมเสน
     เจ้าหน้าที่พัสดุ
   • งานธุรการ
    • นางสมฤดี สอนอินทร์
     เจ้าพนักงานพิมพ์ ส.2
    • น.ส.ชลกานต์ สมจิตร
     นักจัดการงานทั่วไป
   • งานทรัพยากรบุคคล
    • นางณฤดี บุญเรือง
     นักทรัพยากรบุคคล
   • งานยานพาหนะ
    • นายเก๊ด ครุฑวงศ์
     หัวหน้าพนักงานขับรถยนต์
     • นายสมบัติ จันทร์เปล่ง
      พนักงานขับรถยนต์
     • นายสุชาติ ไชยชนะ
      พนักงานขับรถยนต์
     • นายสุชาติ เมืองจันทร์
      พนักงานขับรถยนต์
     • อุปกฤษ วงษ์จันเรือง
      พนักงานขับรถยนต์
     • นายณรงค์ศักดิ์ แย้มพุ่ม
      พนักงานขับรถยนต์
     • นายชลิต สิงห์ป้อง
      พนักงานขับรถยนต์
   • งานซ่อมบำรุง
    • นายปรีชา ดีดาร์
     นายช่างเทคนิค
    • นายอมรเทพ สิทธิ์
     นายช่างเทคนิค
   • งานปรับปรุงภูมิสถาปัตย์
    • นายไตรรัตน์ แซ่ว่าง
     พนักงานบริการ
  • นายธนัช ตันหยงทอง
   รองผู้อำนวยการ