ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาค้อ มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการนำโรงพยาบาลไปสู่การเป็น สถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน เป็นโรงพยาบาลที่มีคุณภาพมาตราฐานตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพของ HA และมุ่งเน้นการเสริมสร้างความร่วมมือจากภาคีเครื่อข่ายในชุมชน เพื่อผลักดันงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ให้ชุมชนสามารถดำเนินงานเองได้อย่างยั่งยืน  และเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดบริการของโรงพยาบาลที่เหมาะสมตามบริบทของวิถีชุมชนและพื้นที่ โดยมีนโยบายที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขดังนี้

ด้านการบริการ พัฒนาระบบบริการของโรงพยาบาลให้มีคุณภาพมาตราฐานวิชาชีพ ให้ความมั่นใจและสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการ สนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคคลากร เครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทันสมัยและมีเทคโนโลยีการแพทย์ที่เหมาะสม จัดอาคารสถาณที่ที่เหมาะสมต่อการให้บริการมีความสะอาดปลอดภัย มีความสะดวกคล่องตัวในการเข้ารับบริการ

ด้านการบริหาร ใช้หลักธรรมาภิบาล สร้างเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การบริหารที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ความโปร่งใส ประหยัด มีคุณภาพ ภายใต้ระเบียบกฎเกณฑ์ทางราชการและมีระบบคุณธรรมในการบริหารจัดการบุคลากร

ด้านการเงินการคลัง เพิ่มรายรับ ลดรายจ่าย มีระบบบริหารการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ

ด้านสังคม มุ้งเน้นความสมัครสมานสามัคคี มีจริยธรรม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของชุมชนหรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่

ด้านภาคีเครือข่ายสุขภาพ สร้างความร่วมมือในเครือข่าย มีแนวทางในการดำเนินงานสาธารณสุข ทั้งเชิงรุก เชิงรับและในภาวะวิกฤต พัฒนาระบบการส่งต่อ การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรคที่สำคัญในพื้นที่ของเครือข่ายสุขภาพ พัฒนาระบบที่เชื่อมโยงกันได้ทั้งเครือข่าย มีระบบบริหารจัดการการเงิน การคลังและบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม

ด้านความมั่นคงของโรงพยาบาล เน้นระบบความปลอดภัยบริหารความเสี่ยงและการเจรจาไกล่เกลี่ย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งผู้ให้บริการและผู้มารับบริการ มุ่งเน้นการพัฒนาพฤติกรรมบริการของบุคลากรโรงพยาบาลเพื่อลดปัญหาข้อร้องเรียนผู้ให้บริการและผูมารับบริการเกิดความพอใจ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน   ประกาศ ณ วันที่ 1 ต.ค. 64

 

(นพ.ศุภสิทธิ์  สุขี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาค้อ