1. นายแพทย์กอบชัย จิรชาญชัย พ.ศ.2536 – 2539
  2. นายแพทย์เกรียงยศ มุกปักษาเจริญ พ.ศ.2539 – 2543
  3. นายแพทย์นิยมศักดิ์ ตันติบูล พ.ศ.2543 – 2545
  4. นายแพทย์ธวัชชัย ฉันทวุฒินันท์ พ.ศ.2545 – 2547
  5. นายแพทย์พนา พงศ์ชำนะภัย พ.ศ.2547 – 2550
  6. นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน พ.ศ.2550 – 2558
  7. นายแพทย์ธีรพจน์ ฟักน้อย พ.ศ. 2558 – 2564
  8. นายแพทย์ศุภสิทธิ์ สุขี พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน