• นพ.ศุภสิทธิ์ สุขี
    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาค้อ
    • น.ส.ปริชาติ ฤทธิ์งาม
      นักโภชนาการ