• นพ.ศุภสิทธิ์ สุขี
  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาค้อ
  • นางนพรดา เมธาสุวภัทร
   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
   • งานเวชปฎิบัติครอบครัว
    • นางสิณีนาฎ เพ็งแสวง
     พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
    • นายเทอดพงษ์ สิงหะวงค์
     นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ
    • น.ส.มาลี ศักดิ์เจริญชัยกุล
     นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ
    • น.ส.เพชรา ลีบัณฑิต
     นวก.สาธารณสุข
    • น.ส.อัจฉราภรณ์ ประสมผง
     นวก.สาธารณสุข
    • น.ส.กรัญญา ศรีษะเกตุ
     พยาบาลวิชาชีพ
   • งานควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
    • น.ส.พรสุดา คำภีร์
     นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ
   • งานป้องกันและควบคุมโรค
    • นายภมรศักดิ์ อินสลุด
     นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ
   • งานส่งเสริมสุขภาพฯ