• นพ.ศุภสิทธิ์ สุขี
  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาค้อ
  • นางวรพร เกียรติวุฒิอมร
   เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
   • นางดัชรีย์ ชาญพิพัฒนชัย
    เภสัชกรชำนาญการ
   • นายวิทยา ธรรมชัย
    เภสัชกรชำนาญการ
   • น.ส.รัชนีกร พรมชินวงศ์
    เภสัชกรชำนาญการ
   • น.ส.กัลย์สุดา ธนะปัตย์
    เภสัชกร
   • นายสถาพร ทรงอภิวัฒน์กุล
    เภสัชกร
   • นายลัญฉกร แซ่ลี
    จพ.เภสัชกรรมชำนาญงาน
   • น.ส.อรพรรณ ยอดคำ
    จพ.เภสัชกรรมชำนาญงาน
   • น.ส.พัชราวรรณ คำวิเศษ
    จพ.เภสัชกรรมปฏิบัติงาน
   • น.ส.จิตตมาส สีสันต์
    จพ.เภสัชกรรมปฎิบัติงาน
   • นายบริรักษ์ บุญยืด
    พนักงานบริการ