• นพ.ศุภสิทธิ์ สุขี
  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาค้อ
  • นางเรียมรักษ์ บุญตาป่วน
   รักษาการหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล
   • งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
    • น.ส.ฐิญาภัณณ์ เบ้าชาลี
     พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
     • นางพัชรินทร์ โคตรหนองเกิน
      พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
      • นายชานนท์ เหมือนแก้ว
       พนักงานเปล
       • นายสมิงห์ จันหา
        พนักงานเปล
     • น.ส.ศิริวรรณ ไวยวงค์
      พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
      • นายทรงสิทธิ์ พรมท้วม
       พนักงานเปล
       • น.ส.ศุภาวรรณ สิทธิจันทร์
        ผู้ช่วยเหลือคนไข้
     • น.ส.ปกิตตา มิยา
      พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
      • นายณรงค์ฤทธิ์ รีกวย
       พนักงานเปล
       • น.ส.สกาวเดือน ดวงโป้
        ผู้ช่วยเหลือคนไข้
     • นายภัคนรนิทร์ ชัยดิษฐ์
      พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
      • นางขวัญใจ มีตราสิทธิ์
       ผู้ช่วยเหลือคนไข้
       • น.ส.อรทัย การุญบริรักษ์
        ผู้ช่วยเหลือคนไข้
     • น.ส.ชนิศา มานักฆ้อง
      จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน
      • น.ส.อรทัย การุญบริรักษ์
       ผู้ช่วยเหลือคนไข้
     • น.ส.ทิวตวรรณ ชาวบล
      จพ.เวชกิจฉุกเฉิน
      • นายประสิทธิชัย ศรีธงชัย
       พนักงานบริการ
     • น.ส.นิภารัตน์ มั่นศักดิ์
      จพ.เวชกิจฉุกเฉิน
      • นายวิศาล กันเกิด
       พนักงานบริการ