• นพ.ศุภสิทธิ์ สุขี
  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาค้อ
  • นางชุลีพร พงษ์ปรีชา
   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
   • งานเวชระเบียน
    • ว่าที่ ร.ต.หญิงวิชุตา จันมา
     เจ้าพนักงานบัตรรายโรค
    • น.ส.รัตนาพันธ์ พันธ์วงศ์
     นักเวชสถิติ
    • น.ส.กนกวรรณ แก้วสวย
     เจ้าพนักงานเวชสถิติ
   • งานประกันสุขภาพและป้องกันโรค
    • นางดวงนภา สุขเมือง
     นักจัดการงานทั่วไป
    • น.ส.อรนุช จงหมายการ
     เจ้าพนักงานธุรการ
   • งานยุทธศาสตร์
    • น.ส.กัญญาภัค บุญคล้าย
     นวก.สาธารณสุขปฎิบัติการ