• นพ.ศุภสิทธิ์ สุขี
  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาค้อ
  • นางเรียมรักษ์ บุญตาป่วน
   รักษาการหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล
   • งานผู้ป่วยใน
    • นางรัตนา จันทร์คำ
     พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
     • นางเพ็ญพักตร์ จันทรังษ์
      พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
      • น.ส.ปณัตณา ชูรส
       พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ
       • นางลลิตา สายอะภัย
        ผู้ช่วยเหลือคนไข้
     • น.ส.กรุณา สายอะภัย
      พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
      • นางกัญญา จันแยง
       พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ
       • น.ส.กุหลาบ ขันทอง
        ผู้ช่วยเหลือคนไข้
     • นางวรนุช คำชัย
      พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ
      • น.ส.กนกวรรณ จันทร์เรือง
       พยาบาลวิชาชีพ
     • น.ส.กัญญา จันแยง
      พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ
      • นางแพรววนิต ชาญชาลี
       ผู้ช่วยเหลือคนไข้
     • น.ส.รุ่งนภา แซ่ลี
      พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ
      • นางจรรยพร แซ่ย้าง
       ผู้ช่วยเหลือคนไข้