• นพ.ศุภสิทธิ์ สุขี
  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาค้อ
  • น.ส.ปนัดดา โรจนโรวรรณ
   ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
   • นายโสภณ เหลี่ยมสมบัติ
    ทันตแพทย์ชำนาญการ
   • น.ส.ปานกมล ปัญเจียง
    ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
   • น.ส.กัลยา สังข์เทศ
    จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
   • น.ส.สุภาพร โพธาตุ
    จพ.ทันตสาธารณสุขปฎิบัติงาน
   • นายสุชน เหมชานันท์
    ผู้ช่วยทันตแพทย์