• นพ.ศุภสิทธิ์ สุขี
  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาค้อ
  • พญ.ติณณา บุญสิงห์
   นายแพทย์ชำนาญการ
  • นพ.ปฏิพรรศร์ กาศทิพย์
   นายแพทย์ปฏิบัติการ
  • พญ.ศศิวิมล พวงคำ
   นายแพทย์ปฏิบัติการ
  • พญ.ปานิสรา เพิ่งวรรธนะ
   นายแพทย์ปฏิบัติการ