• นพ.ศุภสิทธิ์ สุขี
  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาค้อ
  • น.ส.สมถวิล ไชยชาญ
   นักกายภาพบำบัดปฎิบัติการ
   • น.ส.ลักษิกา ชมเชย
    นักกายภาพบำบัด
   • นายประเสิรฐ สุขเมือง
    ผู้ช่วยพนักงานสุขศึกษา
   • นายวิทวัส แซ่จาง
    ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด