วิสัยทัศน์  พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์องค์กร

วิสัยทัศน์ : บริการดี ชุมชนมีส่วนร่วม ผู้ให้และผู้รับบริการมีความสุข

พันธกิจ : ให้บริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล และฟื้นฟูสภาพแบบองค์รวม ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ

วัฒนธรรมองค์กร : ทำงานร่วมกันฉันพี่น้อง

ค่านิยม : ลูกค้าสำคัญ ทำงานเป็นทีม