1.ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน

1.1ผู้บริหารหน่วยงาน

1.2นโยบายของผู้บริหาร

1.3โครงสร้างหน่วยงาน

1.4อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมาย

1.5วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

1.6ยุทธศาสตร์ในระดับประที่เกี่ยวข้อง

1.7พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม2562

1.8ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

1.9ข้อบังคับสำนังานปลัดกระทรวงฯ

1.10อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม

1.11จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข

2.นโยบายและยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล

3.แผนปฎิบัติการประจำปีของหน่วยงาน

3.1 แผนปฏิบัติการของหน่วยงาน

3.2รายงานการติดตามผล

4.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

4.1รายการติดตามผลการดำเนินการตามแผนประจำปี

5-6หลักการและขั้นตอนการร้องเรียนและรายงานผลดำเนินงาน

7.ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

7.1แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

7.2แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

7.3ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

7.4แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ

7.5แบบ สขร.1

8.มาตราฐานหรือคู่มิอการปฏิบัติงาน

8.1รายงานการติดตามผลคู่มือการปฏิบัติงาน

9.มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ

EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *