นายธีรพจน์  ฟักน้อย
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาค้อ

การศึกษา :

มัธยมศึกษา โรงเรียนเพชรพิทยาคม

ปริญาตรี คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์

ประวัติการทำงาน :

นายแพทย์ โรงพยาบาลบึงสามพัน

แพทย์เพิ่มพูนทักษะ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาค้อ

Facebook :  http://facebook.com/Crazydoctor.M